จังหวัดบุรีรัมย์ ชง ครม.สัญจรบุรีรัมย์ ดันบุรีรัมย์ “ฮับทางการแพทย์อีสานใต้”-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์

มีการเสนอโครงการแก่คณะรัฐมนตรีในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีโครงการลงทุนสำคัญ ๆ ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสานใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งคาดว่าจะขยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่ม รวมถึงการเสนอขยายการลงทุนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบินนานาชาติ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมีการยกระดับการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงวัย รวมถึงการขยายโรงพยาบาลนางรอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการทางสุขภาพในอีสานใต้กว่า 9 อำเภอ เพราะเกิดสภาวะแออัด นอกจากนี้จะเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รวมถึงศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลกในบุรีรัมย์ ที่จะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า

ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ แล้วดังนี้

ลำดับที่ (68) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 140,000,000 บาทงบประมาณทั้งสิ้น  700,000,000 บาท

ปี2562 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท

ปี2563 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท

ปี2564 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท

สำหรับโครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  1. อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมยฺ

2. อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 5 ชั้น โรงพยาบาลคูเมือง

3. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น โรงพยาบาลสตึก

ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙