วันขึ้น 3 คํ่า เดือน 3 บรรพบุรุษถือเอาวันนี้เป็นวันแซนตาจ๊ะเซราะของชาวเขมรซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ถือและจัดเป็นประเพณีของทุกปีจึงมารวมกันเซ็นไหว้เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านให้มารับของเซ็นไหว้ให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข.

วันขึ้น 3 คํ่า เดือน 3 บรรพบุรุษถือเอาวันนี้เป็นวันแซนตาจ๊ะเซราะของชาวเขมรซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ถือและจัดเป็นประเพณีของทุกปีจึงมารวมกันเซ็นไหว้เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านให้มารับของเซ็นไหว้ให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข.

โดยแต่ละหมู่บ้านมักจากสร้างศาลาเอาไว้บริเวณท้ายหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่า เจ้าที่เก่าแก่ของหมู่บ้านจะมาสถิตอยู่ที่ศาลาแห่งนี้

คำว่าตา แปลว่า ตา ที่หมายถึง คนเฒ่าคนแก่

จ๊ะ แปลว่า แก่

เซราะ แปลว่า หมู่บ้าน

แซน แปลว่า เซ่าไหว้

แซนตาจ๊ะเซราะ จึงหมายถึงพิธีกรรมเซ่าไหว้ตาผู้พิทักษ์หมู่บ้านให้อยู่รอดปลอดภัย

: คุณแสงดาว วัณชนะ และแฟนเพจท่านอื่นๆ