สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตลาดชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

OTOP นวัตวิถี ก็คือการนำเอานวัตกรรม ภูมิปัญญาตามแนวทางของชุมชนมาเป็นแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญมาโดยตลอดอยู่แล้ว ประกอบกับการมีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีอารยธรรมขอมโบราณ มีการท่องเที่ยวด้วยกีฬา การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอารยธรรม ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมั่งมี ศรีสุข ด้วยนวัตกรรมชุมชนเอง ตามแนวทาง OTOP นวัตวิถี

ที่มาภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์