ยังมีเวลา!! ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั่วประเทศเดือนละ 600 บาท ได้จนถึง 3 ขวบ (ไม่รวมกับเงินจากประกันสังคม) ภายใน 30 ก.ย.นี้

ตามที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ยากไร้รายละ 400 บาท และได้มีการขยายระยะเวลาให้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมขยายวงเงินเป็นรายละ 600 บาท หลังจากนั้นได้เห็นชอบขยายรายละเอียด ให้ช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองระบบการประกันสังคมและมีรายได้น้อยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,571 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณ อนุมัติวงเงินล่าสุด 1,437 ล้านบาท โดยภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีผู้มาลงทะเบียนแล้วจำนวน 570,680 คน

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน

1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี

2.หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

คุณสมบัติของผู้ได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุน

1. หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย เด็กเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป หรือ บิดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)

2. เด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนโดยมีรายได้ครัวเรือนทั้งหมดหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นประกันสังคม)

ดังนั้น หากท่านใดอยู่ในข่ายผู้ได้รับสิทธิ์ ขอให้รีบไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเพื่อตรวจสอบสถานะครัวเรือน และถ้ายังไม่มีการแจ้งหรือรายงานตัวก็อาจถูกตัดสิทธิไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีกต่อไป

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

-แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)

-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

-สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก

-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

-สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

-สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

-สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

-ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

-ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

-กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

41313794_1129935597163752_2426476769268727808_n

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4