จังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อรองรับ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์


วันนี้ (10 ก.พ.65) นายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วย นพ.ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายประชมศฐ ลิ้มประสิทธิ์ชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวัฒน์วัสดุ (คู่สัญญา ผู้รับจ้าง) ร่วมกันลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

สำหรับอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  จะทำการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 170,890,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เวลาในการก่อสร้าง จำนวน 870 วัน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำหรับประชาชน นักกีฬา และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ  ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ใน 4 กลุ่มใหญ่ ๆ อาทิ กลุ่มผู้ป่วยระยะพักฟื้นจากโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจบาดเจ็บทางสมอง และอาชีวอนามัย, กลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค, กลุ่มคนปกติที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี แข็งแรง, และกลุ่มนักกีฬา ที่ได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้มาใช้บริการต่อไป